TỦ ĐẤU NỐI QUANG | Postmaco
HOTLINE
08.38 640 021

TỦ ĐẤU NỐI QUANG

Share Button

TỦ ĐẤU NỐI QUANG

Thông tin sản phẩm

01

Tủ ODF tập trung
Indoor 288/960 FO
(2200 x 900 x 300 mm)

02

Tủ ODF tập trung
Indoor 480/816 FO
(2200 x 600 x 300 mm)

03

Tủ CPS-ODF Outdoor
xxx/192 FO, SC/UPC
(1080 x 500 x 340 mm)

04

Tủ CPS-ODF Outdoor
xxx/288 FO, SC/UPC
(1314 x 500 x 340 mm)

08

Tủ ODF Outdoor
12-14 FO, SC/UPC
(405 x 238 x 180 mm)

09

Tủ CPS-ODF Outdoor
24-48 FO, SC/UPC
(610 x 270 x 196 mm)

Sản phẩm liên quan