HOTLINE
028 3864 0021

HỔ TRỢ KHÁCH HÀNG


028.3864 0021

potmasco@potmasco.com.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online : 1

  • Hôm nay : 0

  • Tống truy cập : 154

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Ngày đăng: 31/03/2016
Share Button

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Vật tư Bưu Điện được triệu tập theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

–    Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 26/4/2011.
–    Địa điểm: Hội trường NHKS Ngọc Lan, số 293 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, Tp.HCM.

 Đại hội đã được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 17 – Điều lệ Công ty; có 91 cổ đông dự họp, đại diện cho 1.379.600 cổ phần, tương đương với 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát về các nội dung sau:

  1. Báo cáo kết quả các phiên họp của Hội đồng quản trị ngày 20/12/2010 và 20/4/2011 về việc bầu thay thế thành viên, Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc;
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản tri Công ty năm 2010;
  3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2011;
  4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010;
  5. Báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch công tác năm 2011 của Ban kiểm soát.
  6. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán hoạt động SXKD năm 2011 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS.
  7. Và tổ chức bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Sau một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc, đúng luật, dân chủ và công bằng, cổ đông đã đóng góp ý kiến bổ sung và biểu quyết thông qua các báo cáo nêu trên.