HOTLINE
028 3864 0021

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày đăng: 31/03/2016
Share Button

* Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 – Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco)

 

 

 

* Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 –

  Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (Potmasco)