Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015 | Postmaco
HOTLINE
08.38 640 021

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015

Share Button

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015.

Chi trả cổ tức